Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Consulatul Republicii Moldova la Odesa

A A A

Acte notariale

Autentificarea procurilor

 

Consulatul autentifică procuri, prin care o persoană sau mai multe persoane pot împuternici o altă persoană sau mai multe persoane să reprezinte interesele acestora pentru efectuarea unor acţiuni juridice.

 

Pentru autentificarea procurii cetăţenii urmează să se prezinte personal la Consulat prezentînd următoarele documente:

 

  • un act de identitate valabil (paşaport pentru calatorii în străinătate sau buletinul de identitate);
  • copia actului de identitate a persoanei pe care o împuterniciţi, sau informaţia exactă privind numele, prenumele, data şi locul naşterii, adresa domiciliului permanent, numărul, data şi locul eliberării, autoritatea emitentă a actului de identitate a persoanei pe care o împuterniciţi.
  • Procurile urmează a fi semnate personal de către solicitant la sediul Consulatului în prezenţa funcţionarului consular.

 

Taxa consulara pentru autentificarea unei procuri constituie: 35 Euro în numele unei persoane fizice şi 65 Euro în numele unei persoane juridice.

 

Legalizarea semnăturii pe declarații

 

Pentru legalizarea semnăturii pe cereri şi declaraţii se prezintă următoarele documente:

 

  • un act de identitate valabil (paşaport / buletin de identitate);
  • informaţia exactă privind numele, prenumele, data şi locul naşterii, adresa domiciliului permanent (după caz: numărul, data şi locul eliberării, autoritatea emitentă a actului de identitate) a persoanei sau persoanele în interesul cărora se autentifică semnătura pe declaraţie;

 

Procurile sau declaraţiile sunt semnate de către solicitant în prezenţa funcţionarului consular.

 

Certificarea autenticității fotocopiilor

 

Pentru certificarea fotocopiilor de pe actele originale eliberate de organele competente ale Republicii Moldova, cetăţenii urmează să se prezinte la Consulat, prezentînd următoarele documente:

 

  • un act de identitate valabil (paşaport pentru calatorii în străinătate sau buletinul de identitate);
  • originalul actului al cărei fotocopie urmează a fi autentificată.

 

 

Precizări referitoare la întocmirea procurilor pentru realizarea dreptului sau obligaţiei de obţinere a documentelor de stare civilă

 

Consulatul Republicii Moldova la Odesa aduce la cunoştinţă cetăţenilor moldoveni, străini şi apatrizi, că în procesul activităţii organelor de stare civilă din Republica Moldova, legate de perfectarea certificatelor de stare civilă prin reprezentant (naştere, căsătorie, divorţ, schimbare nume şi prenume etc.) sunt identificate cazuri de imposibilitate în soluţionarea unor cerinţe suplimentare, deoarece procurile eliberate pentru persoanele terţe nu permit acest lucru. Este vorba despre situaţiile legate de rectificările necesare a fi operate în actele de stare civilă concomitent cu eliberarea certificatului de stare civilă respectiv, precum şi de necesitatea schimbării numelui de familie în legătură cu înregistrarea sau completarea actului de divorţ (pentru cei ce sunt în drept de a reveni la numele de familie deţinut până la căsătorie).

 

În esenţă, conţinutul majorităţii procurilor formulate, autentificate în modul stabilit, oferă dreptul reprezentantului numai de ridicare a documentelor de stare civilă, dar nu şi pentru efectuarea unor modificări sau completări în actele de stare civilă. Astfel, este necesar de menţionat prevederile punctului 95 al Instrucţiunii cu privire la modul de înregistrare a actelor de stare civilă, aprobată prin ordinul Departamentului Tehnologii Informaţionale (în prezent – Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor) nr. 4 din 21 ianuarie 2004, care stipulează, că completarea actului de divorţ este posibilă la cererea unei persoane împuternicite cu necesitatea indicării în procura specială a numelui ales de mandant la înregistrarea divorţului.

 

În acest context, Consulatul Republicii Moldova la Odesa solicită cetăţenilor moldoveni, străini sau apatrizi să ia în consideraţie cele menţionate în cazul întocmirii procurilor la oficiile consulare moldoveneşti sau la notarii din ţara de reşedinţă, pentru împuternicirea persoanelor din Republica Moldova în vederea efectuării rectificărilor în actele de stare civilă la organele de stare civilă moldoveneşti.